سند نامه ::
 
گلباران مأمورین شهربانی توسط تظاهرکنندگان در شهر یزد