سند نامه ::
 
گزارش ساواک راجع به مجالس وعظ آیت الله سید عبدالحسین دستغیب