سند نامه ::
 
پیشنهاد ساواک برای حصر آیت الله دستغیب