سند نامه ::
 
برگ تعرفه و بیوگرافی آیت الله سید عبدالحسین دستغیب