سند نامه ::
 
آیت الله دستغیب: این جاسوسها پست ترین اشخاص اجتماع هستند