سند نامه ::
 
آیت الله دستغیب: مگر به آخوندها نمی گویند مرتجع کهنه پرست !