سند نامه ::
 
پیشنهاد ساواک مبنی بر تبعید آیت الله دستغیب