سند نامه ::
 
گزارش ساواک از تأثیر آیت الله دستغیب در تظاهرات مردم شیراز