سند نامه ::
 
گزارش ساواک در مورد پیروان آیت الله دستغیب در شیراز