سند نامه ::
 
نگرانی ساواک از حرکت آیت الله دستغیب به سمت شیراز