سند نامه ::
 
ممنوع الورود کردن امام از سوی دولت بحرین