سند نامه ::
 
عکس العمل روحانیون و مردم در مقابل اقدامات دولت عراق