سند نامه ::
 
ممانعت مقامات کویتی از ورود امام به این کشور