سند نامه ::
 
اظهارات یک مقام عراقی - این اقدام به خواست شما بوده است