سند نامه ::
 
آماده باش ساواک در خصوص احتمال ورود امام به کشور