سند نامه ::
 
آماده باش ساواک در مورد عکس العمل روحانیون و مردم