سند نامه ::
 
پیام امام خمینی در هنگام پرواز به سمت پاریس