سند نامه ::
 
ترس دولت عراق از ایجاد محدودیت برای امام