سند نامه ::
 
جلسه آیات ثلاثه قم در مورد قصد خروج امام خمینی از عراق