سند نامه ::
 
خودداری امام خمینی از ملاقات با یکی از مقامات دولتی عراق