سند نامه ::
 
دستور انگلیسی ها راجع به مخابره تلگراف