سند نامه ::
 
اظهارنظر یکی از جرائد ترکیه راجع به مذاکرات ایران و انگلیس