سند نامه ::
 
ورود اشغالگران انگلیسی به بهبهان
گزارش ؛ 16 / 6 / 20 ؛ بهبهان
ساعت 11 صبح، 36 اتومبیل که [در] هر یک 6 نفر هندی و انگلیسی سوار شده بود، وارد بهبهان [شده و] پس از یک ساعت [و] نیم توقف به سمت گچساران حرکت نمودند.