سند نامه ::
 
عبور هواپیماهای اشغالگران از روی شهر بروجرد
گزارش ؛ 6 / 6 / 20 ؛ بروجرد

امروز ساعت ده [و] نیم بامداد، شش هواپیمای بیگانه از فراز شهر بروجرد گذشته [ و] تعداد زیادی یادداشت فرو ریختند. جهت حرکت آنها از باختر به خاور بوده است.
صحت پور