سند نامه ::
 
شلیک کشتی های جنگی انگلیس به هواپیماهای ایرانی
گزارش ؛ بندر شاهپور ؛ 3 / 6 / 20

دو طیاره در پرواز بودند. وقت برگشتن به اهواز، کشتی های جنگی انگلیسی به آنها توپ ضد هوائی شلیک کردند ولی به هواپیماها اصابت نکرد [و] هواپیماها به سمت اهواز رفتند.