سند نامه ::
 
ریختن اوراق بر روی شهر ساری توسط هواپیماهای اشغالگران
گزارش ؛ 7 / 6 / 20 ؛ ساری

ساعت سه[و] نیم عصر یک فروند طیاره الساعه در جو شهر و محوطه ادارات دولتی و هنگ، به ارتفاع خیلی نزدیک مشغول گشت و مشغول ریختن اوراق زیادی است.