سند نامه ::
 
حرکت شهر به شهر اشغالگران انگلیسی
گزارش ؛ 24 / 6 / 20 ؛ تویسرکان

از ساعت 7 الی ساعت 13 ، تقریباً چهارصد کامیون حامل سرباز انگلیسی و هندی با لوازمات از خط کرمانشاه وارد تویسرکان و به سمت ملایر حرکت کردند و بعداً هم تا الان که ساعت 16 است مرتباً عبور میکنند.