سند نامه ::
 
بمباران فرودگاه اهواز و اشغال خرمشهر
از : اهواز
به : ط

به قرار مسموع چندین هواپیما بر فراز اهواز نو پرواز نموده اند[و] فرودگاه را دو مرتبه بمباران نموده اند.2- نیروی دریائی خرمشهر تسخیر[شده و] کشتی پلنگ غرق شده و نیروی انگلیس وارد خرمشهر شده است. 3- سیم بین اهواز به آبادان وخرمشهر[و] ارتباط قطع است. 4- به قصر شیخ[خزعل] هم قوای انگلیسیها حمله ورگشته است. 5- اهواز عجالتاً در حالت سکوت و آرامش است. 6- بوسیله اتومبیل وکامیون قوای دولتی به قصر شیخ اعزام [شده است]. 7 – در دزفول و شوشتر اتفاقی رخ نداده است. 8- الان که ساعت 12 است، هواپیماهای بیگانه بر فراز اهواز مشغول پرواز[هستند] و چندین بمب به فرودگاه ریختند. فرودگاه آتش گرفته [و] دود سیاه غلیظی دیده میشود. صداهای انفجار بمب و توپهای ضد هوائی بلند است.