سند نامه ::
 
بمباران شهر مراغه
تلگراف
گزارش ؛ 3 / 6 / 20 ؛ مراغه

از ساعت شش صبح هواپیماهای متفرقه در آسمان مراغه پرواز در ساعت هشت، نُه هواپیما [ ناخوانا ] شهر را چرخ زده، بمب ریختند که صدای انفجار آن شهر را فرا [ گرفت ] و خسارت و تلفات هنوز به دست نیامده؛ اهالی فوق العاده در وحشت و اضطراب میباشند.