سند نامه ::
 
بمباران شهر قزوین
گزارش ؛ قزوین ؛ 7

امروز ساعت 10 صبح سه هواپیما از جنوب در فضای شهر نمودار [و] بمب هائی در اطراف شهر فرو ریخته [و] در وسط شهر با مسلسل تیراندازی [میکنند] طبق اطلاع واصله دو خانه خراب [و] شش نفر تلف شده است. در اهالی هیجان فوق العاده تولید گردیده.