سند نامه ::
 
برقراری حکومت نظامی توسط قوای شوروی در سمنان
گزارش ؛ 14 شهریور ؛ سمنان

نیروی شوروی در سمنان متوقف [شده] آرامش برقرار [است] شب ها از ساعت بیست تا هفت صبح عبور در شهر و خارج شهر ممنوع [است] رادیوها را [ به] وسیله فرمانداری جمع آوری نموده اند. دیروز یک فروند هواپیمای سه موتوره شوروی در ساعت 14 روس شهر پرواز [و] پس از 10 دقیقه گشت در فرودگاه نشست.