سند نامه ::
 
انتقاد نشریات آلمانی از حمله قوای انگلیس به ایران
وزارت امور خارجه
اداره رمز
از : برلن
تاریخ : 7 / 6 / 1320
نمره : 1624

جرائد بعدازظهر برلن، خبر تجاوزات قشون انگلیس را به سرحدات جنوب ایران منتشر [و] سیاست انگلیس را نسبت به ایران شدیداً مورد حمله قرار داده اند.
نوری اسفندیاری