سند نامه ::
 
اشغال مرند و بمباران تبریز
تلگراف
از : تبریز
به : ط
تاریخ : 3 / 6

وزارت ؛ محترماً دو فقره تلگرافی که الساعه به ستاد ارتش مخابره شده به عرض میرسد [ ناخوانا ] ستاد ارتش محترماً معروض میدارد هنگ 3 امنیه گزارش میدهد که از تلفنخانه مرند گزارش میدهند یک لشگر مهاجم وارد مرند گردیدند؛ ساعت سه و ربع سوم شهریور [ یکهزار و سیصد و ] بیست ؛ سرلشگر مطبوعی
کفالت ستاد ارتش ؛ پیرو گزارش قبلی مجدداً در ساعت 13 چندین طیاره دشمن فرودگاه هوائی و شهر تبریز را بمباران کردند؛ ساعت / 13 ؛ سرلشگر مطبوعی