سند نامه ::
 
اشغال بهشهر توسط قوای شوروی
گزارش ؛ 7 / 6 / 20 ؛ بهشهر

ساعت سه بعدازظهر قشون روس وارد بهشهر[شده] ولی متعرض نشدند. عموماً ادارات تخلیه [شده] فقط پست و تلگراف حسب الامر وزارت انجام وظیفه مینمایند.