سند نامه ::
 
اشغال بندر انزلی و بمباران شهر رشت توسط قوای شوروی
گزارشی است که از طرف آقای فرمانداری رشت بوسیله مرکز کل تلفن خانه رسیده است.
فرماندهی رشت عرضه میدارد روسها وارد بندر پهلوی شده و از ساعت 8 هم به بمباران رشت مشغول [و] مقداری از سربازخانه و غیرسربازخانه را خراب کرده اند و مقداری هم تلفات وارد شده. آقای فرمانده لشگر، آقای سرهنگ فرخ را به [بندر] پهلوی فرستاده اند که به روسها بگوید ما با شما جنگ نمیکنیم. او را هم توقیف کرده اند و فعلاً روسها از [بندر] پهلوی به سمت رشت حرکت کرده اند. هرگاه وارد رشت شوند، اسباب زحمت عموم اهالی خواهد بود.