سند نامه ::
 
اشغال اهواز توسط انگلیسی‌ها
تلگراف
از : اهواز
به : طهران
روز : 3 / 6

آبادان تلفوناً آگهی میدهد انگلیس ها دو تانگ بزرگ وارد کرده؛ از نیروی دریائی نیز یک کشتی لنگر انداخته و هیچگونه وسایل گزارش از خرمشهر نیست؛ رئیس شهربانی هفت گل اهواز آمده گزارش داده است که ساعت 6 صبح نیروی انگلیس هفت گل را متصرف و رئیس امنیه آنجا تیر خورده است.