سند نامه ::
 
کنایه یکی از روزنامه ها به باشگاه شعبان جعفری