سند نامه ::
 
آوردن نام شعبان جعفری قبل از نام شاه !