سند نامه ::
 
دعوت از شعبان جعفری برای سفر به اسرائیل