سند نامه ::
 
کمک های مالی نهادها و سازمانها به شعبان جعفری