سند نامه ::
 
دستور شاه برای پرداخت بدهی باشگاه جعفری