سند نامه ::
 
گزارش ساواک از سوابق و وضعیت آیت الله صدوقی