سند نامه ::
 
گزارش رئیس ساواک یزد در مورد فعالیتهای آیت الله صدوقی