سند نامه ::
 
دستور نظارت و کنترل رفتار آیت الله صدوقی