سند نامه ::
 
امتناع آیت الله صدوقی از تعهد با ساواک