سند نامه ::
 
اظهارات آیت الله صدوقی در مسجد حظیره