سند نامه ::
 
مکالمه آیت الله صدوقی با فرزند امام خمینی