سند نامه ::
 
مقایسه رژیم شاه با چنگیز، بنی امیه و فرعون