سند نامه ::
 
ما را می کشند ولی برای مرگ پاپ پرچمها را سه روز پایین می آوردد!