سند نامه ::
 
رژیم منتظر بهانه است تا ملت را مثل علف ریشه کن کند